Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR Föreningen VACO – affärsmarknaden

Artikel 1 - Definitioner/allmänt
a) I föreningen VACO:s Allmänna villkor ska följande betydelser gälla:
• VACO-leverantörer: avser alla företag som är godkända av Föreningen VACO och som hänvisar till Föreningen VACO:s Allmänna villkor i erbjudanden och avtal och använder dessa i deras transaktioner;
• kund: avser den aktör (men inte konsument) som en VACO-leverantör vänder sina erbjudanden till eller aktörer som tilldelar en VACO-leverantör ett uppdrag för utförande av tjänster eller leverans av artiklar.
b) Villkoren ska tillämpas på författandet, innehållet och uppfyllandet av alla ingångna avtal mellan en VACO-leverantör och kunden gällande leverans av artiklar och/eller utförande av tjänster av en VACO-leverantör. 
c) Kundens allmänna (inköps-)villkor ska inte gälla, såvida detta inte uttryckligen har avtalats i skrift.

Artikel 2 - Offerter, avtal
a) Alla erbjudanden och prisofferter från en VACO-leverantör är utan förpliktelse.
b) De prisofferter som försträcks av VACO-leverantören för leverans från VACO-leverantörens lager eller fysiska kontor, såvida inget annat avtalats skriftligen.
c) I prisofferterna ingår inte moms eller andra avgifter som myndigheterna kan ålägga, såvida inget annat avtalats. Tillkommande kostnader för förpackningar osv. Ingår inte i prisofferter och faktureras separat av VACO-leverantören.
Med undantag av vid köp mot kontantbetalning träder avtalet mellan VACO-leverantören och en kund i kraft efter att VACO-leverantören har bekräftat uppdraget skriftligen eller påbörjat arbetet med leveransen.
d) Prisändringar till följd av t.ex. ändringar i fabriks- eller importpriser och/eller valutakurser kan räknas om i inköpspriset. Om prisändringar skulle inträffa inom tre månader efter ingånget avtal har kunden rätt att säga upp avtalet upp till en vecka efter denne fick meddelande om prisändringen. Om det skulle inträffa prisändringar för längre leveranstider än tre månader är det inte tillåtet att säga upp avtalet. 
e) Prisändringar som uppstår på grund av myndighetsbeslut som t.ex. skatter och avgifter ger ingen rätt till uppsägning av avtalet.

Artikel 3 - Leverans och leveranstid
a) Leveranstider samt annan information som anges av VACO-leverantören ska betraktas som vägledande och inte som absoluta enligt artikel 6:83 del a BW, såvida inget annat skriftligen avtalats. Vid överskridelse av den förväntade leveranstiden kan kunden skriftligen per rekommenderat brev uppmärksamma VACO-leverantören på kontraktsbrott. Kunden ska då ange en rimlig tidsperiod för att ge VACO-leverantören möjlighet – utan att denne ska bli skadeståndsskyldig – att fullfölja de åtaganden denne har. En rimlig period är en period på två månader efter den angivna leveranstiden har löpt ut. 
b) Så snart VACO-leverantörer har artiklarna klara för upphämtning eller leverans eller de tjänster som ska utföras har klarats av ska varorna betraktas som levererade och/eller tjänsterna som utförda.
c) Kunden är skyldig att ta emot leveranser även om de skulle inträffa vid en tidigare tidpunkt än vad VACO-leverantören har uppgivit. VACO-leverantören kan göra delleveranser och fakturera för dessa. Delleveranser innebär inte att leveransen kan ställas in om det skulle bli uppenbart att det inte går att utföra hela beställningen.

Artikel 4 - Force majeure
a) Force majeure innebär förutom vad som anges i lag eller rättspraxis, alla omständigheter som kommer utifrån som förhindrar VACO-leverantörer från att uppfylla sina åtaganden på normalt sätt, som ligger utanför VACO-leverantörernas kontroll, oavsett om de omständigheterna kunde ha förutsetts då avtalet ingick. Sådana orsaker kan t.ex. vara strejk, allmän brist på råmaterial, oförutsedd stagnation hos underleverantörer eller andra utomstående av vilka VACO-leverantörerna är beroende, myndighetsåtgärder, allmänna brister i energiförsörjning eller allmänna transportproblem.
b) VACO-leverantören kan också åberopa force majeure om den omständigheten som förhindrar (ytterligare) uppfyllande inträffar efter att VACO-leverantören skulle ha klarat av sina åtaganden.
c) Vid permanent force majeure har VACO-leverantören rätt att skriftligen säga upp avtalet utan att bli skadeståndsskyldig.
d) Under period av tillfällig force majeure avbryts leveransen och övriga skyldigheter som VACO-leverantören har utan rättsliga följder och leveranstiden förlängs i likhet med tillfällig force majeure. Skulle perioden av tillfällig force majeure vara längre än 3 månader har båda parterna rätt att säga upp avtalet i enlighet med artikel 4e, utan att någon av parterna ska bli skadeståndsskyldiga.
e) Om VACO-leverantörerna redan delvis har fullgjort sina skyldigheter när force majeure inträder eller om denne endast delvis kan entlediga sina åtaganden kan VACO-leverantörer fakturera den del som redan levererats eller leverera den del som ska levereras och faktureras. Ovanstående gäller ej om den redan levererade eller leveransklara delen inte har något eget värde.

Artikel 5 - Ansvar, äganderätt och retentionsrätt
a) Kunden ska hållas ansvarig för all skada som kan uppstå på eller på grund av levererade produkter och/eller tjänster från och med leveransen. Den person som ordnar transporten ska ha ansvaret från den tidpunkt då transporten påbörjas, men är också skyldig att försäkra risken i fråga på ett fullgott sätt.
b) Kunden är skyldig att från och med leveransen till den tidpunkt då betalningen fullgjorts på egen bekostnad försäkra de levererade artiklarna för normala risker och upprätthålla denna försäkring på normala villkor hos ett betrott försäkringsbolag. 
c) Alla artiklar som levererats och som ska levereras inom ramen för en specifik överenskommelse förblir VACO-leverantörens exklusiva egendom tills alla krav som VACO-leverantören har på eller kan förvänta sig från kunden är helt betalda vilket omfattar ränta och omkostnader i enlighet med artikel 3:92 paragraf 2 BW. Detta innebär att betalade artiklar inte blir kundens egendom förrän denne har betalat allt som han är skyldig VACO-leverantören, vilket omfattar andra fakturor än de som de aktuella produkterna gäller.
d) VACO-leverantören kan vid utebliven betalning från kunden utan att bli skadeståndsskyldig eller löpa risk för stämning säga upp handelsavtalet, och ta tillbaka de saker som levererats av honom varvid kunden ska ge VACO-leverantören fri tillgång till de artiklar som levererats.
e) Så länge äganderätten till de levererade artiklarna inte har övergått på kunden kan de inte pantsättas eller användas som säkerhet. Kunden har rätt att avyttra artiklar från VACO-leverantören inom ramarna för den normala driften av dennes företag.
f) Varor som befinner sig hos kunden och som ingår i VACO-leverantörernas fasta leveransprogram ska betraktas som att de kommer från VACO-leverantörer, såvida inte kunden kan bevisa att varorna härrör från en annan leverantör (med hjälp av motbevisning).
g) Tills kunden har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser gentemot VACO-leverantören inom ramen för ett avtal, kan VACO-leverantören hålla tillbaka artiklar avsedda för kunden, och hävda sina krav, såvida inte kunden har lämnat tillräcklig säkerhet för detta krav).

Artikel 6 - Betalning
a) Såvida inget annat avtalats ska alla leveranser ske mot kontantbetalning eller i förskott. Såvida parterna inget annan avtalat ska en betalningstid på 14 dagar efter faktureringsdatumet gälla från början men parterna kan också skriftligen komma överens om en annan betalningsperiod. Det gällande förfallodatumet för betalning ska betraktas som slutgiltigt.
b) Alla kostnader i samband med betalning ska betalas av kunden. I första hand ska betalningarna betala kostnaderna, sedan räntan och till sist huvudbeloppet och löpande ränta. Om huvudsumman består av flera fakturor avser betalningen den/de äldsta fakturan eller fakturorna, oavsett vilket fakturanummer som kunden anger på betalningen.
c) Skulle kunden fortfarande inte betala inom överenskommen tid, anses kunden vara skyldig till kontraktsbrott. Vid obetald räkning ska kunden betala 1 % i ränta på huvudsumman per månad eller del av månad. Om den lagstadgade räntan enligt artikel 6:119a BW eller artikel 6:119 BW skulle vara högre är kunden skyldig att betala denna lagstadgade ränta. 
d) Om kunden inte uppfyller sina betalningsplikter kommer denne att bli skyldig att betala alla kostnader som VACO-leverantören rimligen får i samband med indrivning av pengarna utan att gå till domstol. De utomrättsliga indrivningskostnaderna fastställs till 15 % av huvudbeloppet, såvida inte kunden kan visa att VACO-leverantören har lidit mindre skada.
e) Om VACO-leverantörer stämmer kunden i domstol för brist på betalning eller för övrig brist på efterlevande av avtalet ska alla kostnader som VACO-leverantörerna ådragit sig i samband med rättsliga förfaranden, såsom kostnaderna för rättshjälp, beslagtagande och domstolsavgifter betalas av kunden om VACO-leverantören helt eller delvis får rätt.

Artikel 7 - Efterlevnad
a) VACO-leverantören ska uppfylla avtalet efter dennes bästa förståelse och förmåga i enlighet med kraven på god yrkesskicklighet. Kunden är skyldig att omedelbart efter leverans undersöka om VACO-leverantören har uppfyllt sina åtaganden på ett tillfredsställande sätt och skriftligen meddela VACO-leverantören så snart som möjligt och inte senare än inom 10 arbetsdagar om det finns anmärkningar att göra på efterlevnaden av avtalet (förfallodatum). Om det inte skulle vara möjligt att göra en rapport inom denna period ska förfallodatum vara 10 arbetsdagar från det att bristen upptäcktes eller skulle kunna ha upptäckts. 
b) Klagomål innebär inte att kunden har rätt att skjuta upp betalningen.
c) För klagomål som rapporterats i tid enligt artikel 7 sub a, ska kunden ge VACO-leverantören möjlighet att undersöka huruvida det finns grund för kundens klagomål. Vid ett rättfärdigt klagomål ska kunden ge VACO-leverantören tillräckligt med tid för att denna ska kunna reparera eller byta ut den utförda tjänsten eller levererade artikeln. 
d) Avtalet mellan parterna ska betraktas som efterlevt om kunden inte har gjort en undersökning eller anmälan i tid enligt i artikel 7a. Om kunden vid leverans skriver under på att leveransen är korrekt, avsäger han sig rätten att klaga på kvantiteten och synliga skador på de varor som levererats. Om det uppstår uppenbara sättnings, tryck eller stavfel i kataloger eller prislistor ska det inte innebära några rättigheter. 
e) VACO-leverantören borgar för både dugligheten hos de varor som han levererat i förhållande till priset och kvaliteten på utförda tjänster, såvida inte:
• kunden inte har följt de instruktioner och föreskrifter som VACO-leverantören har givit honom;
• felaktig användning kan påvisas;
• bristerna är följden av normalt slitage eller normalt bruk;
• montering, reparation eller ändring på artikeln görs av utomstående på uppdrag kunden;
• ett myndighetsbeslut dikterar typen eller kvaliteten på de material som används;
• kunden förser VACO-leverantören med material eller element till utförandet;
• material, element och metoder används enligt kundens egna instruktioner.

f) Om VACO-leverantören med stöd av artikel 7c eller 7e byter ut artiklar blir de utbytta sakerna dennes egendom. Om kunden redan har tagit varan i bruk, har VACO-leverantören rätt att ta ut en användaravgift från kunden. Denna kompensation gäller den period som varan använts av kunden eller annan person och står i samma proportion till inköpspriset som användningsperioden till den normala livslängden.

Artikel 8 - Ansvar
a) VACO-leverantörens totala ansvar uppgår endast till att reparera, byta ut eller låta avtalet gå tillbaka. VACO-leverantören är inte skyldig att betala vidare skadestånd (ingen ersättning för följdskada). Krav på garanti som utomstående (tillverkare eller importör) tillhandahåller ska tas över av kunden. 
b) VACO-leverantören, dennes underleverantörer och utomstående anlitade av denne ska inte hållas skadeståndsskyldiga vid skada på person, artiklar eller på kundens företag och/eller utomstående som uppstår till följd av brister på de artiklar och/eller tjänster som levererats av VACO-leverantören såvida det inte handlar om avsiktlig eller medveten vårdslöshet.
c) Kunden ska ersätta VACO-leverantörer för krav från utomstående som uppstår på grund av brist i levererade varor eller tjänster.
d) Ansvaret för VACO-leverantören är begränsat till det belopp som betalas av försäkringen, i den utsträckning som skadeståndet är täckt av försäkringen. Om försäkringen i enstaka fall inte skulle erbjuda täckning eller leda till utbetalning är VACO-leverantörens ansvar begränsat till faktureringsvärdet för det aktuella föremålet och/eller tjänsten.
e) VACO-leverantören ska inom rimlig tid informera kunden om adressen till leverantören, tillverkaren eller importören i EU av artikel som de inte själva har framställt eller importerat till EU vid skador som orsakats på grund av brist på den levererade varan. Om VACO-leverantören inte (längre) kan lämna ut denna information eller om de själva har tillverkat eller importerat artikeln till EU, är VACO-leverantörens ansvar inte större än vad som anges enligt lag (art. 6:185-193 BW) och föreskrifterna i artikel 8 sub a .

Artikel 9 - Tillfälligt avbrott och uppsägning
a) VACO-leverantören har rätt att göra ett avbrott i efterlevnaden av sina åtaganden eller säga upp avtalet utan att bli skadeståndsskyldig om:
• kunden inte, inte i tid eller inte till fullo kan uppfylla sina åtaganden i avtalet;
• VACO-leverantören efter avtalet har ingåtts har goda skäl att tro att kunden inte, inte i tid eller inte till fullo kan uppfylla sina skyldigheter;
• kunden är skyldig att tillhandahålla tillräcklig säkerhet för prestation när avtalet ingås, och denna säkerhet inte tillhandahålls eller enligt VACO-leverantörens åsikt inte är tillräcklig; 
• oförutsedda omständigheter uppstår så att det inte är möjligt för kunden att uppfylla avtalet, som t.ex. att köparen går i konkurs, eller oförutsedda omständigheter som innebär att avtalet i oförändrat tillstånd inte rimligen eller på ett rättvist sätt kan uppfyllas.
b) Vid uppsägning av avtalet ska alla krav på kunden betalas omedelbart, och VACO-leverantören ska upprätthålla sina krav på ersättning.

Artikel 10 - Tillämplig rätt och tvister
a) Alla avtal som ingåtts med VACO-leverantören ska lyda under Nederländsk lag. Tillämpning av Wienkonventionen utesluts uttryckligen.
b) Tvister som uppstår utifrån avtal med VACO-leverantören måste läggas fram inför den Nederländska domstol i det distrikt där VACO-leverantörer har sitt juridiska säte, såvida inga lagliga bestämmelser utesluter detta.